Wezwanie do zapłaty – dlaczego warto je wysłać?

Niemal każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą znalazł się w sytuacji, gdy musiał się borykać z nierzetelnym klientem, który nie zapłacił za wystawioną mu fakturę. Istnieje jednak kilka skutecznych metod, które umożliwiają odzyskanie swoich należności. Jedną z nich jest tzw. wezwanie do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty

W ogólnym ujęciu pod pojęciem wezwania do zapłaty należy rozumieć specjalne pismo adresowane do dłużnika, w którym żąda się spłacenia należności w dokładnie określonym terminie. Tego typu dokument można sporządzić samemu lub skorzystać z pomocy prawnika. Dokument ten nie wymaga zachowania szczególnej formy, jednak przy jego pisaniu należy pamiętać o zachowaniu kilku istotnych aspektów formalnych. Wśród elementów, które muszą się znaleźć w prawidłowo sporządzonym wezwaniu do zapłaty, nie może zabraknąć: tytułu pisma, danych wierzyciela i dłużnika, kwoty i tytułu zobowiązania, terminu zapłaty, a także numeru konta bankowego, na który ma być dokonana wpłata lub stosownej informacji w przypadku, gdy zapłata miałaby nastąpić do rąk własnych. Na końcu pisma warto również zawrzeć informację, z której będzie wynikać, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana do sądu. Należy także pamiętać o złożeniu podpisu.

Jak można dostarczyć wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty można próbować dostarczyć osobiście, jednak najlepiej jest wysłać je listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania pisma lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu można się dowiedzieć, czy i kiedy dłużnik otrzymał wezwanie.

Dlaczego musimy wysłać wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty bardzo często przynosi oczekiwane efekty. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, iż wysyłając zalegającemu z płatnościami kontrahentowi tego typu dokument dajemy mu możliwość polubownego uregulowania długu bez konieczności przekazania sprawy firmie windykacyjnej lub skierowania jej do sądu. Jest to także działanie postrzegane jako zgodne z tzw. dobrymi obyczajami, które warto utrzymywać w relacjach między przedsiębiorcami i klientami. Wezwanie do zapłaty stanowi również niezwykle ważny dokument w procesie odzyskiwania należności. Mimo iż nie ma obowiązku dołączania go do pozwu, jest ono bardzo często brane pod uwagę, gdy dochodzimy swoich racji przed sądem.
Wniesienie do sądu pozwu o zapłatę wraz z wezwaniem do zapłaty może być postrzegane jako chęć współpracy oraz wola pozasądowego załatwienia sprawy. Dodatkowo, dzięki temu dokumentowi, można uniknąć obowiązku zwrócenia dłużnikowi ewentualnych kosztów sądowych.

Related Posts