Umowa zlecenie – kiedy pracownik może wziąć urlop?

Często możemy otrzymać ofertę zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Jest to umowa natury cywilnoprawnej, dla której nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego. Pracownicy zatrudnieni na takich umowach nie otrzymują przywilejów, jakie ustawodawca zagwarantował pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy.

Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Zgodnie z definicją, umowa zlecenie ma dawać zleceniobiorcy więcej swobody. Powinna być zawierana z osobami, które wykonują swoją pracę bez stałego miejsca pracy, określonego wymiaru godzin czy wykonywania obowiązków pod nadzorem pracodawcy. Umowa zlecenie zawiera opis zlecanej pracy, czyli zadania, jakie ma wykonać zleceniodawca. Poza tym muszą znaleźć się w niej takie informacje, jak termin obowiązywania umowy, wysokość wynagrodzenia, zakres współpracy, stopień odpowiedzialności zleceniobiorcy oraz sposób dostawy materiałów. Do tego mogą pojawić się informacje dodatkowe – na przykład zakaz wykonania zlecenia przez osobę trzecią, wprowadzanie zmian w umowie tylko na piśmie czy zastosowanie niektórych przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenie a urlop

Prawo do płatnego urlopu jest przeznaczone jedynie dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Dla uzyskania odpłatnego wolnego w umowie zlecenie musi znaleźć się inny zapis, na przykład dotyczący odpłatności za czas, gdy zlecenie nie jest wykonywane. W treści umowy może również zostać zawarta informacja o odpłatnej przerwie, której wykorzystanie nie zmniejszy wysokości wynagrodzenia. Zleceniobiorcy mogą korzystać z przywilejów, jakie zostały zawarte w umowie ze zleceniodawcą, ponieważ jest to pismo o charakterze cywilnoprawnym. Umowa zlecenie powinna zostać spisana w dwóch takich samych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zaistnienie stosunku pracy a umowa zlecenie

Jeżeli zadania wykonywane na podstawie umowy zlecenia mają charakter stosunku pracy – są wykonywane pod nadzorem pracodawcy, w określonym miejscu i czasie – to zgodnie z Kodeksem pracy jest to forma zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W takich warunkach niemożliwym jest zastąpienie umowy o pracę poprzez umowę cywilnoprawną. Zleceniobiorca, który czuje się poszkodowany, może wystąpić do Sądu Pracy o to, by doszło do uznania stosunku pracy. Jeśli sąd przychyli się do powództwa, wówczas dotychczasowy zleceniobiorca może wystąpić o wynagrodzenie za nadgodziny oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czyli o uzyskanie praw wynikających z Kodeksu pracy.

Related Posts