Na czym polega wywłaszczenie?

Czym jest wywłaszczenie?

Termin ten oznacza sytuację, w której osoba traci częściowo lub całkowicie prawo rzeczowe na rzecz podmiotów publicznych. Utrata może dotyczyć na przykład prawa własności, prawa rzeczowego ograniczonego lub użytkowania wieczystego. Do wywłaszczenia dochodzi na drodze indywidualnego aktu prawnego. Inne określenie tej czynności, to pochodzący z języka łacińskiego termin „expropriatio”, czyli ekspropriacja. Wywłaszczenie jest najpoważniejszą dopuszczalną przez przepisy interwencją w prawo rzeczowe obywatela.

Ekspropriacja nieruchomości składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest pozbawienie prawa podmiotowego. Podstawą takiego działania jest państwowy przymus. Wywłaszczenie wiąże się także z wypłatą odszkodowania. Decyzję o ekspropriacji podejmuje starosta. Posiadłość można utracić wyłącznie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Rodzaje oraz cele wywłaszczenia

Wywłaszczenie może mieć charakter stały lub czasowy. Z tą drugą sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku budowy infrastruktury publicznej, która została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do wywłaszczenia czasowego może dojść też wtedy, kiedy starosta zdecyduje, że wystąpiła nagła konieczność takiego działania.

Wywłaszczenie można przeprowadzić wyłącznie dla jasno określonego celu publicznego. Do ekspropriacji nieruchomości może dojść na przykład w sytuacji, w której zachodzi potrzeba budowy dróg i autostrad lub publicznych szkół, w tym państwowych szkół wyższych. Celem publicznym jest również konieczność zalania terenu pod zbiornik wodny lub ustanowienie go miejscem pamięci narodowej. Do tej grupy zaliczamy również budowę obiektów, w których ma działać urząd organów władzy, prokuratura, sąd, administracja państwowa. Kolejnym celem publicznym jest wybudowanie na wybranym miejscu przedszkola, obiektów ochrony zdrowia, obiektów sportowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów opieki społecznej.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Za wywłaszczenie nieruchomości osobie pozbawionej praw rzeczowych przysługuje odpowiednie odszkodowanie. Jeśli teren nieruchomości jest objęty także innymi prawami rzeczowymi, to kwota rekompensaty zostaje umniejszona o ich wartość. Wysokość odszkodowania zostaje ustalona przez starostę. Sumę rekompensaty szacuje się w oparciu o znajomość stanu, wartości oraz przeznaczenia nieruchomości. Do określenia wysokości odszkodowania posiadłości potrzebna jest opinia rzeczoznawcy majątkowego, a podstawą jest wartość rynkowa.

Related Posts