Mediacje windykacyjne – czym są i czy warto z nich korzystać?

Proces dochodzenia wierzytelności nie należy do najprostszych. Bardzo często może się on okazać długotrwały oraz dość kosztowny. Istnieją jednak skuteczne sposoby na polubowne rozwiązanie konfliktu interesów. Jednym z nich jest wciąż mało popularna, jednak mogąca przynieść wiele korzyści, metoda odzyskiwania zaległych należności w formie przeprowadzania mediacji windykacyjnych.

Czy są mediacje windykacyjne?

Co do zasady mediacja windykacyjna stanowi dobrowolny oraz poufny proces, prowadzony na zasadzie otwartej rozmowy, w celu zbadania zaistniałego problemu oraz znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań. Mediacja ta polega również na polubownym oraz pozasądowym rozstrzyganiu sporów pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Jest ona najczęściej stosowana w sytuacjach, gdy obie strony konfliktu wykazują chęć dogadania się oraz gdy istnieje ryzyko przewlekłego prowadzenia postępowania sądowego. Głównym zadaniem mediatora w trakcie przeprowadzania mediacji windykacyjnych jest z kolei znalezienie takiego rozwiązania, które byłoby akceptowalne przez wszystkich uczestników sporu. Powinien on również pomagać stronom we wzajemnej komunikacji oraz w zawiązaniu trwałej nici porozumienia. Mediator, jako osoba niezależna oraz niezwiązana z przedmiotem sporu, nie posiada uprawnień decyzyjnych, które pozwalałyby mu stwierdzać, która ze stron ma rację. W ramach wykonywanych przez siebie obowiązków powinien on jednak proponować takie rozwiązania, które dotąd nie były brane pod uwagę ani przez dłużnika, ani przez wierzyciela. Na uwagę zasługuje również fakt, iż mediatora obowiązuje tajemnica handlowa. W związku z tym każda ze stron sporu może przedstawić rzeczywisty stan swojej sytuacji, jednocześnie zaznaczając, w jakim zakresie mogłaby pójść na ewentualne ustępstwa.

Korzyści wynikające z mediacji windykacyjnych

Decyzja o rozpoczęciu mediacji windykacyjnych z dłużnikiem może nieść ze sobą wiele pozytywnych korzyści. Dzięki tej metodzie można nie tylko zaoszczędzić czas oraz środki finansowe, ale również dojść do porozumienia bez stosowania działań charakterystycznych dla windykacji twardej. Dodatkowo mediacje windykacyjne sprawiają, że możliwe jest wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie spełniało indywidualne potrzeby i oczekiwania każdej ze stron. To z kolei może się w dużym stopniu przyczynić do zachowania pozytywnych relacji w przyszłości oraz szybszego osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków spłaty zadłużenia. W wyniku mediacji windykacyjnych istnieje także większe prawdopodobieństwo, że dłużnik wykaże chęć współpracy i podpisze uznanie długu, czym deklaruje uregulowanie swojego zobowiązania względem wierzyciela.

Related Posts