Jak szybko i efektywnie się uczyć?

Zdolność do szybkiej i efektywnej nauki przydatna jest w każdym wieku, chociaż zazwyczaj kwestia ta kojarzy nam się automatycznie z okresem szkolnym lub studiami. W obecnych czasach wiele zawodów wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dokształcania się na bieżąco i poszerzania swoich horyzontów w zakresie rozmaitych dziedzin. Ze względu na postępujący proces globalizacji, prowokujący m.in nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej przez rodzime firmy, niezwykle istotna staje się także nauka języków obcych.

Proces uczenia się dokonuje się na podłożu indywidualnego doświadczenia danej jednostki, tworzonego przez stopniowo gromadzone i opracowywane dane pochodzące z otoczenia, pozyskiwane drogą własnej aktywności. Uczenie się możliwe jest dzięki istnieniu pamięci, czyli zdolności umysłu do przechowywania śladów wspomnianego doświadczenia.

Wśród podstawowych strategii, ułatwiających uczenie się złożonych treści wyróżnić możemy:

  • Organizowanie – rozumiane jako wyodrębnianie z danej partii materiału istotnych elementów oraz znajdowanie istniejących pomiędzy nimi powiązań. Pomocne będzie m.in. streszczanie tekstu, układanie planu, tworzenie map pojęciowych, usystematyzowanie wiadomości w postaci tabeli lub grafów, a także poszukiwanie głównych stwierdzeń w obrębie danego zagadnienia.
  • Elaborację – polega ona na powiązaniu przyswajanego materiału z wiedzą już posiadaną. Może odbywać się poprzez wypowiadanie zawartych w tekście myśli własnymi słowami, podawanie samodzielnie skonstruowanych przykładów czy wyszukiwanie skojarzeń. Elaborację myśli uzyskać możemy także przez tworzenie autorskiego komentarza do konkretnego tematu, jego ocenę i osobistą interpretację.

Warto wspomnieć również o technice PQ4R, opracowanej przez E.L. Thomasa i H.A. Robinsona w 1972 roku. Jej nazwa jest akronimem, utworzonym od słów: Preview, Question, Read, Reflect, Recite i Review. Strategia ta polecana jest szczególnie do nauki obszernych oraz skomplikowanych materiałów. PQ4R polega na wykonywaniu kolejno następujących czynności:

  • Preview – przeglądanie tekstu
  • Question – stawianie pytań
  • Reading – uważne czytanie tekstu
  • Reflect – głębsze zastanowienie się nad danym fragmentem, określenie głównej problematyki oraz umiejscowienie go w kontekście posiadanej już wiedzy
  • Recite – usystematyzowanie informacji pochodzących z określonego fragmentu materiału, jego samodzielna interpretacja; polecane jest głośne odczytanie autorskich notatek, a jeśli uczymy się wraz z partnerem, możemy wzajemnie wyjasniać sobie dane zagadnienia
  • Review – powtórzenie opracowanego materiału, odtworzenie w myślach jego głownych zagadnień, odpowiedź na samodzielnie postawione pytania dotyczące tekstu.

Korzyści wynikające z zastosowania techniki PQ4R to przede wszystkim skrócenie czasu uczenia się, a także zwiększenie trwałości zapamiętywania nawet stosunkowo obszernych partii materiału. Jest to możliwe dzięki dogłębnemu zrozumieniu tematu. Dobrze zorganizowana wiedza gwarantuje łatwiejszy dostęp do zgromadzonych zasobów, a sprawniejsze wykorzystywanie posiadanych informacji przekłada się bezpośrednio na wzrost szans rozwojowych jednostki.

Źródła

  • Ledzińska, M. (2000). Uczenie się wykraczające poza warunkowanie. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Thomas, E. L. i Robinson, H. A. (1972). Improving reading in every class: A sourcebook for teachers. Boston: Allyn & Bacon.

Related Posts