Czym jest zakaz działalności gospodarczej?

Wiele osób nie mogąc odzyskać swoich należności od nieuczciwych kontrahentów często się poddaje, zapominając o szeregu możliwości, jakie wynikają z zapisów kodeksu cywilnego i postępowania upadłościowego. Rozwiązaniem, które zasługuje na uwagę, jest między innymi złożenie wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kogo może dotyczyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Przepisy polskiego prawa zezwalają na wykluczanie z rynku osób, które w wyniku nieprawidłowych oraz nieetycznych działań nie powinny być uczestnikami obrotu gospodarczego. Co do zasady, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być jednoznaczny z pozbawieniem prawa do prowadzenia działalności na własny rachunek, spółki cywilnej, spółki handlowej, fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni, a także przedsiębiorstwa państwowego. Obostrzenie to może również skutecznie pozbawić prawa do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności.

Kto może zgłosić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności

Sąd upadłościowy może wydać orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do kilku osób. Do dłużnika, czyli osoby, która nie reguluje należnych zobowiązań pieniężnych, a także do upadłego, czyli osoby, w stosunku do której sąd upadłościowy orzekł o upadłości. Postępowanie w celu orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może zostać ponadto wszczęte jedynie na wniosek wierzyciela, syndyka, prokuratora, nadzorcy sądowego lub zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, Prezesa UOKIK oraz Przewodniczącego KNF.

Kiedy można zgłosić wniosek o zakaz prowadzania działalności

Przesłanką, na podstawie której może dojść do ustanowienia orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jest przede wszystkim niewypłacalność dłużnika, która powstała w wyniku jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. W większości przypadków sytuacja doprowadzająca do wydania orzeczenia o zakazie ma również miejsce, gdy dłużnik nie złoży w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, po ogłoszeniu upadłości nie wyda lub nie wskaże majątku, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów, do których wydania był zobowiązany z mocy ustawy, a także jeśli jako upadły ukrywa, niszczy lub obciąża majątek wchodzący w skład masy upadłości.

Na jaki okres nakładany jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności może zostać wystawione na okres od 1 roku do lat 10. Ostateczny zakres nałożonej sankcji zależeć będzie przede wszystkim od stopnia winy dłużnika, rozmiaru pokrzywdzenia wierzyciela, a także od skutków podjętych działań, w tym w szczególności od tego czy w wyniku działań dłużnika doszło do rzeczywistego obniżenia wartości ekonomicznej danego przedsiębiorstwa.

Related Posts