Klauzula wykonalności – czym jest?

Spis treści:
W jakiej sytuacji niezbędna jest klauzula wykonalności
Kto nadaje klauzule wykonalności
Jak uzyskać klauzulę wykonalności

W jakiej sytuacji niezbędna jest klauzula wykonalności

Nierzetelni oraz zalegający z regulowaniem należności kontrahenci to problem, z którym boryka się niejeden przedsiębiorca. Sytuacje, w których wierzyciel mimo korzystnego wyroku sądu nie jest w stanie odzyskać od dłużnika swoich pieniędzy, również nie są rzadko spotykane. W takim przypadku bardzo często jedynym korzystnym rozwiązaniem, które może zobowiązać dłużnika do spłacenia długu i postępowania w sposób zgodny z prawomocnym orzeczeniem sądu, jest nadanie wyrokowi tzw. klauzuli wykonalności. Co do zasady, jest to akt sądowy stwierdzający, że uzyskany wcześniej tytuł egzekucyjny stanowi ewidentną podstawę do wszczęcia egzekucji.

Kto nadaje klauzule wykonalności

Zgodnie z przepisami polskiego prawa klauzulę wykonalności nadaje się z urzędu lub na wniosek wierzyciela. O samym jej nadaniu decyduje natomiast sąd pierwszej instancji, w którym toczy się dana sprawa lub sąd drugiej instancji, jeśli znajdują się w nim wszystkie niezbędne akta dotyczące sprawy. Istnieją również przypadki, w których sprawą tą zajmują się inne sądy. Dzieje się tak na przykład, gdy tytuł egzekucyjny pochodzi z sądu administracyjnego lub innego orzeczenia. W takiej sytuacji sądem właściwym do nadania klauzuli będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub siedziby jego firmy. Ponieważ postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności nie należy do skomplikowanych czy długotrwałych, sąd powinien nadać ją niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności

Decydując się na złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby szczegółowo opisywał on tytuł egzekucyjny, któremu w dalszej kolejności ma zostać nadana klauzula. Jeśli się jednak okaże, że go nie posiadamy, możliwe jest wystąpienie o wydanie odpisu we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Do wniosku powinno się również dołączyć wszelkie dokumenty, które będą stanowiły podstawę do uzyskania klauzuli. Warto również wiedzieć, że na postanowienie sądu odnośnie nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.
Jeżeli natomiast chodzi o przesłanki mogące stanowić podstawę do wniesienia takiego zażalenia, powszechnie wymienia się wyraźne naruszenie przepisów, które regulują nadanie klauzuli. Termin do wniesienia ewentualnego zażalenia wynosi ponadto 7 dni i w przypadku wierzyciela biegnie od dnia wydania mu zawiadomienia w postaci tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego. Z kolei w przypadku dłużnika termin ten rozpoczyna się od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Related Posts