Biegły rewident – czym się zajmuje?

Co do zasady, biegły rewident, to osoba która posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z rewizją finansową. Jako niezależny ekspert, pełniący rolę audytora, najczęściej sporządza on raporty i wydaje opinie dotyczące sprawozdań finansowych oraz działań rachunkowych organizacji. Może on również dokonywać wszelkich niezbędnych korekt i poprawek w księgach rachunkowych oraz innych dokumentach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania księgowości w organizacjach. Przedmiotem działalności biegłych rewidentów może być także doradztwo podatkowe oraz prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych. Coraz częściej, oprócz weryfikacji dotychczasowych danych finansowych przedsiębiorstw, przeprowadzają oni również badania dotyczące planów przekształceń spółek oraz wskazują ewentualne szanse i zagrożenia, jakie mogą stać przed organizacją.

Zawód biegłego rewidenta wymaga przestrzegania zasad regulowanych przez Kodeks Etyki zawodowych księgowych. W związku z tym każda osoba reprezentująca tą profesję powinna w swoich działaniach kierować się przede wszystkim uczciwością, obiektywizmem, starannością, profesjonalizmem, zawodowymi kompetencjami, a także koniecznością zachowania tajemnicy informacji.
Dzięki czynnościom podejmowanym przez biegłego rewidenta można mieć pewność, że analizowane dane zostały zweryfikowane w sposób rzetelny oddając tym samym faktyczną kondycję finansową konkretnej organizacji. Dodatkowo, jako osoba zaufania publicznego – biegły rewident weryfikuje, czy informacje wypływające na rynek od firm, których sprawozdania finansowe, podlegają weryfikacji są prawidłowe oraz zgodne z prawem.

Related Posts